Kierunek - Zawodowy sukces!

O PROJEKCIE

Dofinansowanie Projektu z UE: 1 729 198,96

Tytuł projektu: Kierunek - zawodowy sukces!
Nazwa Programu Operacyjnego: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020
Numer i nazwa Osi priorytetowej: I. Rynek otwarty dla wszystkich
Numer i nazwa Działania: 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe
Okres realizacji projektu:  2020-05-01 do: 2022-04-30
Obszar realizacji projektu: Województwo Podkarpackie

CEL GŁÓWNY PROJEKTU

CELEM GŁÓWNYM PROJEKTU jest poprawa, w okresie 01.05.2020-30.04.2022, sytuacji na rynku pracy (obejmująca aktywizację zawodową, zwiększenie możliwości zatrudnienia lub podjęcie kształcenia/szkolenia) 92 kobiet i 68 mężczyzn w wieku 18-29 lat, (z wyłączeniem os. należących do GD określonej dla trybu konkursowego w poddziałaniu 1.3.1.) należących do grup:

 • biernych zawodowo z kategorii NEET, w tym z niepełnosprawnościami;
 • osób pracujących: w tym ubodzy pracujący, osoby zatrudnione na umowach cywilno-prawnych i umowach krótkoterminowych zamieszkujących (w rozumieniu KC) woj. podkarpackie i w przypadku których istnieją bariery edukacyjno-zawodowe, a wyposażenie ich w kwalifikacje i/lub kompetencje oczekiwane przez pracodawców jest szansą na ich stabilne zatrudnienie. 

EFEKTY PROJEKTU

Po zakończeniu projektu:

min. 96 osób w wieku 18-29 lat, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu.

Wskaźniki efektywności zatrudnieniowej:

 • dla osób w najtrudniejszej sytuacji min. 42%
 • dla pozostałych osób min. 57%
 • wskaźniki efektywności zawodowej: 27% 

DO PROJEKTU ZAPRASZAMY

 • Osoby bierne zawodowo (73K, 55M) z kategorii NEET w tym osoby niepełnosprawne
 • 32 pracujących (19K, 13M) tzw. ubogo pracujących, zatrudnionych na umowy krótkoterminowe lub umowy cywilno-prawne. 

Szczególnie mocno zachęcamy do udziału:

 • osoby niepełnosprawne,
 • kobiety,
 • osoby o niskich kwalifikacjach–wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie,
 • osoby zamieszkujące miasta średnie lub miasta tracące funkcje społeczno-gospodarcze.

Zadania przewidziane w projekcie to:

 • Indywidualny Plan Działania (obligatoryjnie) i  Indywidualne Wsparcie Doradcze
 • Indywidualne I Kompleksowe Pośrednictwo Pracy (obligatoryjne)
 • Kursy / szkolenia nadające kwalifikacje i/ lub kompetencje zawodowe 
 • Uzupełnienie Doświadczenia Zawodowego: staże.

FORMY WSPARCIA

1. INDYWIDUALNY PLAN DZIAŁANIA i INDYWIDUALNE WSPARCIE DORADCZE

Każdy Uczestnik Projektu weźmie udział w indywidualnych spotkaniach z doradcą zawodowym, w ramach których zostanie opracowany Indywidualny Plan Działania, pozwoli on określić m.in. rozpoznanie aktualnej sytuacji zawodowej i identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy, oczekiwania i cele zawodowe, potrzeby szkoleniowe Uczestników Projektu. IPD może być modyfikowany w trakcie realizacji projektu z powodu zmiany osobistej UP bądź innych uwarunkowań.    

Przez cały okres udziału w projekcie udzielane będzie również, (w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby w IPD) indywidualne poradnictwo:

 • zawodowe - które ma na celu zaplanowanie rozwoju zawodowego, poznanie własnych możliwości, naukę zarządzania karierą,
 • psychologiczne - które ma na celu motywacje Uczestników Projektu , pracę nad asertywnością, odkrywanie własnej drogi zawodowej, budowanie proaktywnej postawy. 

2. INDYWIDUALNE I KOMPLEKSOWE POŚREDNICTWO PRACY

Uczestnicy Projektu zostaną objęci indywidualnym pośrednictwem pracy. Zadanie ma na celu trafny i świadomy dobór odpowiedniego zawodu w oparciu o predyspozycje UP oraz o oczekiwania pracodawców podkarpackiego rynku pracy. Celem zadania jest także przygotowanie Uczestników Projektu do efektywnego radzenia sobie na rynku pracy, w tym w trakcie aplikowania o pracę i awans.

3. SZKOLENIA/KURSY NADAJĄCE KWALIFIKACJE I/LUB KOMPETENCJE ZAWODOWE

W ramach projektu wszyscy Uczestnicy Projektu zostaną objęci szkoleniami zawodowymi. Szkolenia będą zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami i potencjałem Uczestników Projektu oraz zdiagnozowanymi potrzebami właściwego lokalnego lub regionalnego rynku pracy a ich efektem będzie uzyskanie kwalifikacji lub nabycie kompetencji zawodowych. 

4. UZUPEŁNIENIE DOŚWIADCZENIA ZAWODOWEGO: STAŻE.

Uczestnikom Projektu zapewniamy również 3 miesięczne staże zawodowe, których celem jest nabycie praktyki zawodowej. Stażystom zapewniamy stypendium stażowe, ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i NNW jak również zwrot kosztów za dojazdu.  

AKTUALNOŚCIRozeznanie rynku nr 14/KZS/S/RACH2/2022   
  dotyczące kompleksowej realizacji kursu prowadzenie spraw rachunkowo-finansowych wraz z egzaminem kwalifikacyjnym. Kurs prowadzenie spraw rachunkowo-finansowych wraz z egzaminem zewnętrznym kwalifikacyjnym należy przeprowadzić  dla 1 grupy szkoleniowej. Liczebność grupy – 9 Uczestników/czek Projektu w ramach realizacji Zadania nr 3 projektu pn. „Kierunek zawodowy sukces!”– realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach Oś priorytetowa I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego nr wniosku o dofinansowanie POWR.01.02.01-18-0094/19
Rozeznanie rynku (plik PDF)
Formularz oferty - Załącznik nr 1 (plik PDF)
Rozeznanie rynku nr 15/KZS/S/KS4/2022  
  dotyczące kompleksowej realizacji kursu kasjer/sprzedawca wraz z egzaminem kwalifikacyjnym.   Kurs kasjer/sprzedawca wraz z egzaminem zewnętrznym z kasy fiskalnej należy przeprowadzić  dla 1 grupy szkoleniowej. Liczebność grupy – 12 Uczestników/czek Projektu w ramach realizacji Zadania nr 3 projektu pn. „Kierunek zawodowy sukces!”– realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach Oś priorytetowa I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego nr wniosku o dofinansowanie   POWR.01.02.01-18-0094/19
Rozeznanie rynku (plik PDF)
Formularz oferty - Załącznik nr 1 (plik PDF)


Rozeznanie rynku nr 13/KZS/S/KS3/2022   
  dotyczące kompleksowej realizacji kursu kasjer/sprzedawca wraz z egzaminem kwalifikacyjnym.  Kurs kasjer/sprzedawca wraz z egzaminem zewnętrznym z kasy fiskalnej należy przeprowadzić  dla 1 grupy szkoleniowej. Liczebność grupy – 9 Uczestników/czek Projektu w ramach realizacji Zadania nr 3 projektu pn. „Kierunek zawodowy sukces!”– realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach Oś priorytetowa I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego nr wniosku o dofinansowanie   POWR.01.02.01-18-0094/19


Rozeznanie rynku (plik PDF)
Formularz oferty - Załącznik nr 1 (plik PDF)Rozeznanie rynku nr 12/KZS/S/SI/2021 
dotyczące kompleksowej realizacji szkolenia z zakresu Sprzedaży internetowej.   Szkolenie z zakresu sprzedaży internetowej należy przeprowadzić dla 1 grupy szkoleniowej.. Liczebność grupy – 9 Uczestników/czek Projektu w ramach realizacji Zadania nr 3 projektu pn. „Kierunek zawodowy sukces!”– realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach Oś priorytetowa I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego nr wniosku o dofinansowanie POWR.01.02.01-18-0094/19


Rozeznanie rynku (plik PDF)
Formularz oferty - Załącznik nr 1 (plik PDF)Rozeznanie rynku nr 11/KZS/S/KS2/2021
dotyczące kompleksowej realizacji kursu kasjer/sprzedawca wraz z egzaminem kwalifikacyjnym.
Kurs kasjer/sprzedawca wraz z egzaminem zewnętrznym z kasy fiskalnej należy przeprowadzić dla 1 grupy szkoleniowej. Liczebność grupy – 12 Uczestników/czek Projektu w ramach realizacji Zadania nr 3
projektu pn. „Kierunek zawodowy sukces!”– realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach Oś priorytetowa I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego nr wniosku o dofinansowanie POWR.01.02.01-18-0094/19


Rozeznanie rynku (plik PDF)
Formularz oferty - Załącznik nr 1 (plik PDF)


Rozeznanie rynku nr 10/KZS/S/KS/2021
dotyczące kompleksowej realizacji kursu kasjer/sprzedawca wraz z egzaminem kwalifikacyjnym.
Kurs kasjer/sprzedawca wraz z egzaminem zewnętrznym z kasy fiskalnej należy przeprowadzić  dla 1 grupy szkoleniowej. Liczebność grupy – 10 Uczestników/czek Projektu w ramach realizacji Zadania nr 3 projektu pn. „Kierunek zawodowy sukces!”– realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach Oś priorytetowa I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego nr wniosku o dofinansowanie   POWR.01.02.01-18-0094/19


Rozeznanie runku (plik PDF)
Formularz oferty - Załącznik nr 1 (plik PDF)


Rozeznanie rynku nr 9/KZS/S/TIGI2/2021
dotyczące kompleksowej realizacji kursu spawanie metodą TIG I stopień wraz z egzaminem kwalifikacyjnym
Kurs i egzamin z zakresu spawania metodą TIG stopień I należy przeprowadzić dla 1 grupy szkoleniowej. Liczebność grupy – 13 Uczestników/czek Projektu w ramach realizacji Zadania nr 3 projektu pn. „Kierunek zawodowy sukces!”– realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach Oś priorytetowa I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego nr wniosku o dofinansowanie   POWR.01.02.01-18-0094/19


Rozeznanie rynku (plik PDF) 
  Formularz oferty – Załącznik nr 1 (plik PDF)


Rozeznanie rynku nr 8/KZS/S/PB/2021 z dnia 24.05.2021
dotyczące kompleksowej realizacji kursu pracownik obsługi biurowej wraz z egzaminem zewnętrznym
Centrum Rozwoju Społeczno – Ekonomicznego z siedzibą Sielec 1A, 39 – 120 Sędziszów Małopolski  zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie kursu pracownik obsługi biurowej wraz  z egzaminem zewnętrznym
dla 11 Uczestników/czek 
w ramach realizacji Zadania nr 3 projektu pn. „Kierunek zawodowy sukces!”, 
realizowany    w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach  Oś priorytetowa I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane  z Europejskiego Funduszu Społecznego nr wniosku o dofinansowanie POWR.01.02.01-18-0094/19-01.   


  Rozeznanie rynku (plik PDF) 
  Formularz oferty – Załącznik nr 1 (plik PDF)


Rozeznanie rynku nr 7/KZW/S/TIGI/2021
dotyczące kompleksowej realizacji kursu spawanie metodą TIG I stopień wraz z egzaminem kwalifikacyjnym  
Centrum Rozwoju Społeczno – Ekonomicznego z siedzibą Sielec 1A, 39 – 120 Sędziszów Małopolski  zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie kursu spawanie metodą TIG I stopień wraz  z egzaminem kwalifikacyjnym dla 10 Uczestników/czek w ramach realizacji Zadania nr 3 projektu pn. „Kierunek zawodowy sukces!”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach  Oś priorytetowa I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane  z Europejskiego Funduszu Społecznego.   


  Rozeznanie rynku (plik PDF) 
  Formularz oferty – Załącznik nr 1 (plik PDF)


Rozeznanie rynku 6/KZS/S/SEK/AST+ECDL/2021 z dnia 12.02.2021
dotyczące kompleksowej realizacji kursu SEKRETARKA/ASYSTENTKA+ECDL z  egzaminem zewnętrznym z ECDL BASE

Kurs SEKRETARKA/ASYSTENTKA+ECDL z egzaminem zewnętrznym z ECDL BASE należy przeprowadzić dls 1 grupy szkoleniowej. Liczebność grupy – 12 Uczestników/czek w ramach realizacji Zadania nr 3
 projektu pn. „Kierunek zawodowy sukces!”– realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
w ramach Oś priorytetowa I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego nr wniosku
o dofinansowanie POWR.01.02.01-18-0094/19

Rozeznanie rynku (plik PDF)
Formularz oferty - Załącznik nr 1 (plik PDF)


Rozeznanie rynku nr 5/KZS/S/KOS3/2020 
  dotyczące kompleksowej realizacji kursu kosmetycznego wraz z egzaminem kwalifikacyjnym   Centrum Rozwoju Społeczno – Ekonomicznego z siedzibą Sielec 1A, 39 – 120 Sędziszów Małopolskizaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie kursu kosmetycznego z egzaminem kwalifikacyjnym dla 9Uczestników/czek w ramach realizacji Zadania nr 3  pn. „Kierunek zawodowy sukces!” realizowanyw ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach  Oś priorytetowa I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego nr wniosku  o  dofinansowanie POWR.01.02.01-18-0094/19 

Rozeznanie rynku (plik PDF) 
Formularz oferty – Załącznik nr 1 (plik PDF)


Rozeznanie rynku nr 4A/KZS/S/RACH/2020 
dotyczące kompleksowej realizacji szkolenia z zakresu rachunkowości i księgowości oraz przeprowadzenia egzaminu zewnętrznego z zakresu rachunkowości i księgowości.   Centrum Rozwoju Społeczno – Ekonomicznego z siedzibą Sielec 1A, 39 – 120 Sędziszów Małopolski zaprasza do złożenia oferty na dotyczące kompleksowej realizacji szkolenia z zakresu rachunkowości i księgowości oraz przeprowadzenia egzaminu zewnętrznego z zakresu rachunkowości i księgowości dla 9 Uczestników/czek w ramach realizacji Zadania nr 3 projektu pn. „Kierunek zawodowy sukces!” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach  Oś priorytetowa I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane  z Europejskiego Funduszu Społecznego nr wniosku  o  dofinansowanie POWR.01.02.01-18-0094/19   


Rozeznanie rynku (plik PDF)
Formularz oferty – Załącznik nr 1 (plik PDF) 


Rozeznanie rynku nr 4/KZS/S/RACH/2020 
dotyczące kompleksowej realizacji szkolenia z zakresu rachunkowości i księgowości oraz przeprowadzenia egzaminu zewnętrznego z zakresu rachunkowości i księgowości.   Centrum Rozwoju Społeczno – Ekonomicznego z siedzibą Sielec 1A, 39 – 120 Sędziszów Małopolski zaprasza do złożenia oferty na dotyczące kompleksowej realizacji szkolenia z zakresu rachunkowości i księgowości oraz przeprowadzenia egzaminu zewnętrznego z zakresu rachunkowości i księgowości dla 8 Uczestników/czek w ramach realizacji Zadania nr 3 projektu pn. „Kierunek zawodowy sukces!” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach  Oś priorytetowa I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane  z Europejskiego Funduszu Społecznego nr wniosku  o  dofinansowanie POWR.01.02.01-18-0094/19    


Rozeznanie rynku (plik PDF)
Formularz oferty – Załącznik nr 1 (plik PDF)


Rozeznanie rynku nr 3/KZS/S/KOS2/2020
dotyczące kompleksowej realizacji kursu kosmetycznego wraz z egzaminem kwalifikacyjnym   Centrum Rozwoju Społeczno – Ekonomicznego z siedzibą Sielec 1A, 39 – 120 Sędziszów Małopolski zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie kursu kosmetycznego z egzaminem kwalifikacyjnym dla 9 Uczestników/czek w ramach realizacji Zadania nr 3 projektu pn. „Kierunek zawodowy sukces!” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach  Oś priorytetowa I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane  z Europejskiego Funduszu Społecznego nr wniosku  o  dofinansowanie POWR.01.02.01-18-0094/19   


Rozeznanie rynku (plik PDF)
Formularz oferty – Załącznik nr 1 (plik PDF)    


Rozeznanie rynku nr 2/KZW/S/PH/2020  z dnia 28.09.2020
dotyczące kompleksowej realizacji kursu Przedstawiciel Handlowy   Centrum Rozwoju Społeczno – Ekonomicznego z siedzibą Sielec 1A, 39 – 120 Sędziszów Małopolski  zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie kursu przedstawiciel handlowy dla 14 Uczestników/czek w ramach realizacji Zadania nr 3 projektu pn. „Kierunek zawodowy sukces!”– realizowany    w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach  Oś priorytetowa I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane  z Europejskiego Funduszu Społecznego nr wniosku o dofinansowanie POWR.01.02.01-18-0094/19  
  
Rozeznanie rynku (plik PDF)  
Formularz oferty – Załącznik nr 1 (plik PDF)Rozeznanie rynku nr 1/KZS/S/KOS/2020 z dnia 10.09.2020
dotyczące kompleksowej realizacji kursu kosmetycznego wraz z egzaminem kwalifikacyjnym

Centrum Rozwoju Społeczno – Ekonomicznego z siedzibą Sielec 1A, 39 – 120 Sędziszów Małopolski zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie kursu kosmetycznego
z egzaminem kwalifikacyjnym dla 9 Uczestników/czek w ramach realizacji Zadania nr 3
 projektu pn. „Kierunek zawodowy sukces!” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach Oś priorytetowa I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego nr wniosku o dofinansowanie POWR.01.02.01-18-0094/19

Rozeznanie rynku (plik PDF)
Formularz oferty – Załącznik nr 1 (plik PDF)

REKRUTACJA

Rekrutacja będzie otwarta, powszechna, zgodna z zasadą równości płci i niedyskryminacji.


Rekrutacja do projektu została zakończona.


Aktualne terminy naboru są podane w zakładce Aktualności.

Do udziału w projekcie zachęcamy osoby, które były uczestnikami projektów realizowanych z zakresu celu tematycznego 9 Wspieranie włączenia społecznego i walka
z ubóstwem RPO.Obowiązek potwierdzania kwalifikowalności osób biernych poprzez Zaświadczenie z ZUS od 01.01.2021 roku
Zgodnie z informacją MINISTERSTWA FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ, DEPARTAMENTU EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO od 1 stycznia 2021 r osoby bierne zawodowo maja obowiązek potwierdzania kwalifikowalności tj., przedstawić  zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające status osoby biernej zawodowo w dniu jego wydania.
Wydanie zaświadczenia jest możliwe na jeden z poniższych sposobów:
 a) Kadra projektu na etapie rekrutacji pomaga uczestnikowi w wypełnieniu wniosku do ZUS o wydanie zaświadczenia. Wzór wniosku do ZUS (druk US-7) znajduje się w dokumentach do pobrania;
 b) Uczestnik może również przy wsparciu beneficjenta lub samodzielnie wygenerować dane z konta ubezpieczonego1 korzystając z Platformy Usług Elektronicznych ZUS. Wydruk taki powinien obejmować przynajmniej informacje o braku tytułu do odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne w związku z zatrudnieniem lub wykonywaniem innej pracy zarobkowej przez uczestnika;
Właściwy Oddział ZUS, do którego uczestnik złożył wniosek na druku US-7 wydaje odpowiednie zaświadczenie, które niezwłocznie należy dostarczyć do biura projektu.
Przykładowy wniosek o wydanie zaświadczenia (plik PDF) 
Wzór zaświadczenia ZUS-7 (plik PDF)


Aplikacja za pomocą formularza zgłoszeniowego oraz dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów kwalifikacyjnych (zakładka – dokumenty do pobrania

2.  Selekcja wstępna - weryfikacja kwalifikowalności na podstawie złożonych dokumentów rekrutacyjnych    

UWAGA: Wszystkie składane dokumenty rekrutacyjne powinny być wypełnione w sposób czytelny, komputerowo lub odręcznie, wraz z wymaganym kompletem załączników.

3.  Selekcja zasadnicza - osobom, które zostaną zakwalifikowane do Projektu pod kątem spełnienia kryteriów kwalifikowalności zostaną przyznane punkty zgodnie z poniższym: 

 • Osoby ze średnich miast – 2 pkt;
 • Osoby z niskimi kwalifikacjami – 2 pkt;
 • Kobiety – 1 pkt;
 • Osoby z niepełnosprawnością – 1 pkt. 

Po etapie oceny punktowej zawarte zostaną Umowy uczestnictwa w projekcie. Zgłoszenia o zbyt niskiej liczbie punktów będą zamieszczane na LIŚCIE REZERWOWEJ i rozpatrywane w przypadku rezygnacji osoby z wyższą punktacją. W przypadku takiej samej ilości pkt decyduje data zgłoszenia.

ZGŁOSZENIE

Aktualne terminy naboru są podane w zakładce Aktualności.

Komplet dokumentów rekrutacyjnych można składać osobiście w Biurze Projektu bądź przesyłać je drogą pocztową lub mailową.

Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt z biurem projektu pod numerem telefonu: 887 788 057  lub poprzez kontakt mailowy: centrum.rozwoju@crse.org.pl

DOKUMENTY DO POBRANIA

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w projekcie zobligowane są do wypełnienia oraz dostarczenia do biura projektu kompletu wymaganych dokumentów:

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie - plik do pobrania
 Zał. nr 1 Formularz zgłoszeniowy - plik do pobrania 
 Zał. nr 2 Umowa uczestnictwa w Projekcie plik do pobrania
Zał. nr 3 Zaświadczenie o zatrudnieniu oraz wysokości uzyskiwanego wynagrodzenia brutto miesięcznie - plik do pobrania
Zał. nr 4 Oświadczenie o wysokości dochodu przypadającego na jednego członka rodziny - plik do pobrania
Zał. nr 5 Oświadczenie Uczestnika Projektu dot. danych osobowych - plik do pobrania
Zał. nr 6 Oświadczenie Uczestnika Projektu o spełnieniu kryteriów kwalifikacyjnych - plik do pobrania
Zał. nr 7 Zobowiązanie uczestnika projektu plik do pobrania 
 Zał. nr 8 Wniosek o zwrot kosztów dojazdu - plik do pobrania

Szczegóły w regulaminie

HARMONOGRAMY


Harmonogram stażu 23.05.2022-22.08.2022
Harmonogram stażu 01.01.2022-31.03.2022
Harmonogram stażu 15.12.2021-14.03.202
Harmonogram stażu 01.12.2021-28.02.2022 aktualizacja 
 Harmonogram stażu 01.12.2021-28.02.2022
Harmonogram stażu 15.11.2021-14.02.202 2
Harmonogram stażu 08.11.2021-07.02.2022
Harmonogram stażu 01.11.2021-31.01.2022 
 Harmonogram stażu 04.10.2021-03.01.2022
Harmonogram stażu 16.09.2021-15.12.2021
Harmonogram stażu  06.09.202 - 05.12.2021
Harmonogram stażu 27.08.2021-26.11 .2021
Harmonogram stażu 02.08.2021-01.11.2021 
 Harmonogram stażu  19.07.2021-18.10.2021 
Harmonogram stażu 08.07.2021-07.10.2021  
Harmonogram stażu  26.04.2021-25.07.2021
Harmonogram stażu 13.04.2021-12.07.22021 
Harmonogram stażu 07.04.2021 06.07.2021
Harmonogram stażu 01.04.2021-30.06.2021  
Harmonogram stażu  05.01.2021-04.04.2021 
Harmonogram stażu 05.01.2021-04.04.2021
Harmonogram stażu  23.11.2020-22.02.2021 
Harmonogram  stażu 18.11.2020-17.02.2021 
Harmonogram stażu  16.11.2020-15.02.2021
Harmonogram stażu  16.11.2020-15.02.2021
Harmonogram stażu 05.11.2020-04.02.2021
Harmonogram stażu  03.11.2020-02.02.2021
Harmonogram stażu  01.11.2020-31.01.2021
Harmonogram stażu  20.10.2020-19.01.2021

Harmonogram IPP z dnia 10-13.06.2022
Harmonogram IPP TP z dnia 08-09.06.2022
Harmonogram IPP z dnia 08-09.06.2022
Harmonogram IPP TP z dnia 06-07.06.2022
Harmonogram IPP z dnia 06-07.06.2022
Harmonogram IPZ z dnia 06-07.06.2022
Harmonogram IPD z dnia 03-04.06.2022
Harmonogram IPZ z dnia 02.06.2022
Harmonogram IPPS z dnia 02-05.06.2022
Harmonogram szkolenie Mielec Kurs Kasjer/sprzedawca
Harmonogram IPD z dnia 17.05.2022
Harmonogram IPZ z dnia 16-17.05.2022
Harmonogram IPD z dnia 13.05.2022
Harmonogram IPD z dnia 12.05.2022
Harmonogram IPD z dnia 11.05.2022
Harmonogram IPD z dnia 10.05.2022
Harmonogram IPD z dnia 09.05.2022
Harmonogram IPP z dnia 08-13.08.2022
Harmonogram IPZ z dnia 30.07.2022
Harmonogram IPZ z dnia 14-18.07.2022
Harmonogram IPZ z dnia 19-23.07.2022
Harmonogram IPP z dnia 25-29.06.2022
Harmonogram IPP z dnia 01-02.06.2022
Harmonogram IPPS z dnia 27-29.05.2022
Harmonogram IPZ z dnia 20.05.2022
Harmonogram IPD z dnia 19.05.2022
Harmonogram IPP z dnia 09-11.05.2022
Harmonogram IPP z dnia 07.05.2022
Harmonogram Jasło Kurs Prowadzenie spraw rachunkowo-finansowych
Harmonogram IPD z dnia 25.04.2022
Harmonogram IPD z dnia 21.04.2022
Harmonogram IPD z dnia 20.04.2022
Harmonogram IPD z dnia 19.04.2022

Harmonogram IPP z dnia  08.04.2022
Harmonogram IPD z dnia 05.04.2022
Harmonogram IPP z dnia 02-05.04.2022
Harmonogram IPD z dnia 02.04.2022
Harmonogram IPD z dnia 01.04.2022
Harmonogram IPD z dnia 21.03.2022
Harmonogram IPP z dnia 16-19.03 .2022
Harmonogram IPD z dnia 16-18.03.2022
Harmonogram IPP z dnia 12.03.2022
Harmonogram IPZ z dnia 11.03.2022
Harmonogram IPD z dnia 10-11.03.2022
Harmonogram IPP   dnia 09-10.03.2022
Harmonogram IPDz dnia 09.03.2021
Harmonogram IPP z dnia 08.03.2022
Harmonogram IPP z dnia 07.03.2022
Harmonogram IPP z dnia 05.03.2022
Harmonogram IPZ z dnia 04.03.2022
Harmonogram IPZ z dnia 02-03.03.2022
Harmonogram IPZ z dnia 01.03.2022
Harmonogram IPZ z dnia 28.02. 2022 
Harmonogram IPZ dnia 26.02.2022 
Harmonogram Dębica Kurs Kasjer-Sprzedawca 
Harmonogram IPD z dnia 17.02.2022
Harmonogram IPD z dnia 16.02.2022
Harmonogram IPD z dnia 12.02.2022 - aktualizacja
Harmonogram IPD z dnia 12.02.2022
Harmonogram IPD z dnia 11.02.2022
Harmonogram IPD z dnia 08-09.02.2022
Harmonogram IPD z dnia 07.02.2022
Harmonogram IPP z dnia 05.02.2022

Harmonogram IPZ  dnia 07.04.2022
Harmonogram IPP 28.03.2022 aktualizacja
Harmonogram IPZ z dnia 19-23.03.2022 aktualizacja
Harmonogram  IPP  z dnia 26-29.03.2022 - aktualizacja
Harmonogram IPP z dnia 26-29.03.2022
Harmonogram IPZ z dnia 23-25.03.2022
Harmonogram IPZ z dnia 19-22.03.2022
Harmonogram IPP z dnia 26.02.2022
Harmonogram  IPP  z dnia 10-12.02.2022
Harmonogram IPP z dnia 21-22.12.2021
Harmonogram IPZ z dnia 21.12.2021
Harmonogram IPD z dnia 20.12.2021
Harmonogram IPP z dnia 13-14.12.2021
Harmonogram IPP z dnia 10-11.12.2021
Harmonogram Jasło Kurs Sprzedaży Internetowej
Harmonogram IPD z dnia 30.11.2021
Harmonogram IPD z dnia 24 25.11.2021

Harmonogram IPPS z dnia 11-12.12.2021
Harmonogram IPD z dnia 16.11.2021
Harmonogram IPP z dnia 15-16.11.2021
Harmonogram IPP z dnia 12.11.2021
Harmonogram IPPz dnia 08-10.11.2021
Harmonogram IPP z dnia 02-06.11.2021
Harmonogram  IPPS  z dnia 29-30.10.2021aktualizacja
Harmonogram IPPS z dnia 29-30.10.2021
    Harmonogram IPD z dnia 29-30.10.2021
Harmonogram IPP z dnia 22.10.2021
Harmonogram IPP z dnia 21.10.2021
Harmonogram IPZ z dnia 19-21.10.2021
Harmonogram IPZ z dnia 18.10.2021
Harmonogram IPP z dnia 16.10.2021
Harmonogram IPZ z dnia 13-15.10.2021
Harmonogram IPZz dnia 11-12.10.2021
Harmonogram IPP z dnia 10.10.2021
Harmonogram IPZ z dnia 08.10.2021
Harmonogram Dębica Kurs Kasjer/Sprzedawca - aktualizacja
Harmonogram Dębica Kurs Kasjer/Sprzedawca
Harmonogram IPD z dnia 27.09.2021
Harmonogram IPD z dnia 25.09.2021
Harmonogram IPD z dnia 25.09.2021 IPD z dnia 24.09.2021

Harmonogram IPP z dnia 22.10.2021
Harmonogram IPP z dnia 30.09.2021
Harmonogram IPZ z dnia 07.09.2021
Harmonogram IPZ z dnia 03-06.09.2021
HarmonogramIPP z dnia 01-02.09.2021
Harmonogram IPP TP z dnia 06-13.09.2021
Harmonogram IPP z dnia 28-31.08.2021
Harmonogram IPP z dnia 25-27.08.2021
Harmonogram IPP z dnia 23-24.08.2021
Harmonogram IPD z dnia 21.08.2021
Harmonogram IPP z dnia 20.08.2021
Harmonogram IPP z dnia 12.08.2021 - aktualizacja
Harmonogram IPP z dnia 12.08.2021
Harmonogram IPZ z dnia 09-11.08.2021
Harmonogram IPZ z dnia 05-06.08.2021
Harmonogram IPZz dnia 03.08.2021 Harmonogram
Dębica Kurs Kasjer/Sprzedawca
Harmonogram IPD z dnia 26.07.2021
Harmonogram IPD z dnia 23.07.2021
Harmonogram IPD z dnia 22.07.2021
Harmonogram IPD z dnia 21.07.2021
Harmonogram IPP z dnia 20.07.2021 24.07.2021 Harmonogram IPP z dnia 16-19.07.2021 Harmonogram IPP TP z dnia 15.07.2021 Harmonogram IPP z dnia 13-14.07.2021 Harmonogram IPP TP z dnia 13.07.2021 Harmonogram


IPD 12-13.07.2021
Harmonogram IPP z dnia 03.07.2021
Harmonogram IPP 29.06.2021
Harmonogram IPP z dnia 28.06.2021
Harmonogram IPZ 26-29.06.2021 Harmonogram IPP TP z dnia 23-24.06.2021 Harmonogram IPZ z dnia 22.06.2021 Harmonogram IPZ z dnia 21.06.2021 Harmonogram Dębica Kurs spawanie TIG I  Harmonogram IPD z dnia 17.06.2021 Harmonogram IPD z dnia 15.06.2021 Harmonogram IPD z dnia 14.06.2021 HarmonogramIPD z dnia 10-11.06.2021

Harmonogram IPP z dnia 30.07.2021
Harmonogram IPP z dnia 13.07.2021
Harmonogram  IPP TP  z dnia 10.07.2021
Harmonogram IPP z dnia 10.07.2021
Harmonogram IPP TP z dnia 02.07.2021
Harmonogram IPP z dnia 01 -02.07.2021
Harmonogram IPP  30.06.2021
Harmonogram IPD 25.06.2021
Harmonogram IPP TP z dnia 24.06.2021
Harmonogram Ropczyce Kurs Pracownik obsługi biurowej
Harmonogram IPP  z dnia 28-31.05.2021
Harmonogram IPP TP z dnia 28-29.05.2021
Harmonogram IPZ z dnia 27.05.2021
Harmonogram IPD z dnia 26.06.2021
Harmonogram IPZ   z dnia 24-26.05.2021
Harmonogram IPD z dnia 20-22.05.2021

Harmonogram IPZ
z dnia 17.05.2021 IPP z dnia 13.05.2021
Harmonogram IPZ z dnia 13-14.05.2021
Harmonogram IPD z dnia 12.05.2021
Harmonogram IPP z dnia 05-10.05.2021
Harmonogram Rzeszów Kurs Spawanie TIG Stopień I
Harmonogram IPDz dnia 01-02.04.2021
Harmonogram IPD z dnia 31.03.2021

Harmonogram IPP z dnia 20.03.2021
Harmonogram IPP z dnia 12-15.03.2021
Harmonogram IPD z dnia 08-11.03.2021
Harmonogram IPP z dnia 08.03.2021
Harmonogram Ropczyce Kurs Sekretarka /Asystentka+ECDL
Harmonogram IPP z dnia 20.02.2021
Harmonogram IPP z dnia 18-19.02.2021
Harmonogram IPP z dnia 16.02.2021
Harmonogram IPZ z dnia 15-16.02.2021
Harmonogram IPZ z dnia 12-13.02.2021
Harmonogram IPD z dnia 10-11.02.2021
Harmonogram IPD z dnia 08-09.02.2021


Harmonogram IPP z dnia 15-16.02.2021
Harmonogram IPP z dnia 04-05.02.2021
Harmonogram IPP z dnia 21-28.01.2021
Harmonogram IPZ z dnia 25.01 .2021
Harmonogram IPD z dnia 22.01.2021
Harmonogram IPZ z dnia 10-11.12.2020
Harmonogram Tarnobrzeg  Kurs Kosmetyczny
Harmonogram IPD  z dnia 04-05.12.2020
Harmonogram IPD  z dnia 01-02.12.2020


Harmonogram IPPz dnia 11-12.01.2021 - Aktualizacja
Harmonogram IPP z dnia 11-12.01.2021
Harmonogram IPP z dnia 08.01.2021
Harmonogram IPP z dnia 21-22.12.2020
Harmonogram IPP z dnia 02-04.12.2020
Harmonogram IPD  z dnia 30.11.2020
Harmonogram IPZ  z dnia 16-27.11.2020
Harmonogram Tarnobrzeg Kurs Rachunkowość i księgowość
Harmonogram IPD  z dnia 31.10.2020
Harmonogram IPD  z dnia 28.10.2020
Harmonogram IPD  z dnia 26.10.2020
Harmonogram IPD z dnia 23-24.10.2020


Harmonogram IPP z dnia 01.12.2020
Harmonogram IPP z dnia 15-18.11.2020
Harmonogram IPD  z dnia 09.11.2020
Harmonogram IPZ  z dnia 10-13.11.2020
Harmonogram IPD  z dnia 15.10.2020
Harmonogram Tarnobrzeg  Kurs Kosmetyczny 
Harmonogram IPD  z dnia 05.07.2020


Harmonogram IPP  z dn. 22-25.01.2021 Harmonizacja
IPP z dn. 12-17.12.2020
Harmonogram IPP z dnia 02-06.11.2020
Harmonogram IPZ  z dnia 06-07.11.2020
Harmonogram IPD  z dnia 20-21.11.2020
Harmonogram IPP  z dnia 17-22.10.2020
Harmonogram IPZ  z dnia 22-26.10.2020
Harmonogram Jasło  Kurs Przedstawiciel Handlowy
Harmonogram IPD  z dnia 23.30.09.2020


Harmonogram IPP z dnia 25-29.01.2021
Harmonogram IPP z dnia 18-20.01.2021
Harmonogram IPP z dnia 05.12.2020
Harmonogram IPZ  z dnia 14-15.10.2020
Harmonogram IPD  z dnia 14.10.2020
Harmonogram IPP  z dnia 03-10.10.2020
Harmonogram IPZ z dnia 15-16.09.2020
Harmonogram Stalowa Wola  Kursu Kosmetycznego 
Harmonogram  IPD  z dnia 07-14.09.2020

O CRSE

Centrum Rozwoju Społeczno-Ekonomicznego to organizacja, która działa na rynku szkoleniowo-doradczym od 2000 roku, jest jedną z czołowych instytucji z obszaru Polski południowo-wschodniej w zakresie realizacji projektów szkoleniowych oraz pozyskiwania funduszy unijnych na przedsięwzięcia inwestycyjne. O profesjonalizmie stowarzyszenia świadczą setki zadowolonych klientów. CRSE jako jedna z nielicznych organizacji w kraju otrzymała nagrodę GOLDEN STAR bezpośrednio od Komisji Europejskiej w Brukseli za najwyższą jakość realizowanych działań szkoleniowo-doradczych. Główne obszary działalności CRSE to realizacja szkoleń, w tym głównie z zakresu odnawialnych źródeł energii, realizacja usług doradczych dla przedsiębiorstw w zakresie pozyskiwania dotacji ze środków unijnych, współpraca z instytucjami otoczenia biznesu w ramach realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych, realizacja własnych projektów szkoleniowych.

Efekty naszej pracy:

 • przeszkoliliśmy ponad 10 000 osób,
 • zakończyliśmy z powodzeniem realizację kilkudziesięciu projektów szkoleniowych UE,
 • pozyskaliśmy dotacje szkoleniowe UE dla Klientów i projekty własne na kwotę przekraczającą 100 000 000 PLN,
 • pozyskanie dotacji inwestycyjnych UE dla Klientów indywidualnych na kwotę przekraczającą 95 000 000 PLN.

Do naszych głównych celów działalności zaliczamy wspieranie przedsiębiorstw poprzez świadczenie na ich rzecz profesjonalnych usług, gwarantujących rozwój i umocnienie pozycji konkurencyjnej na krajowych i zagranicznych rynkach. Nasz zespół to doświadczeni i skuteczni fachowcy, którzy swoją wiedzą i rzetelnością przynoszą pełny sukces podejmowanym przedsięwzięciom.